Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nekobasu
3011 7f50 450
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viasgrialux3 sgrialux3
nekobasu
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaoski oski
7363 3279 450
Reposted fromplan9 plan9
nekobasu
6132 88f4 450
Reposted fromtichga tichga viapmg pmg
2204 7c69 450
Reposted fromLittleJack LittleJack viakatastrofo katastrofo
nekobasu
5116 308f 450
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaelinela elinela
nekobasu
2504 d949 450
Reposted fromjottos jottos viamushu mushu
9758 0358 450

marigoldbub:

2017 mood

Reposted fromsommeregenachts sommeregenachts vialouve louve
nekobasu
6795 2756 450
Reposted fromhagis hagis viavolldost volldost
nekobasu
Reposted fromvolldost volldost viavolldost volldost
nekobasu
nekobasu
nekobasu
0664 de84 450
nekobasu
0273 8487 450
Reposted fromhagis hagis viatohuwabohu tohuwabohu
nekobasu
To nie życie jest szare, nudne i przewidywalne, lecz to co zgromadziłeś przez lata w swoim umyśle. Pretensje, żale, oczekiwania, niespełnione plany, oceny, wymagania, wspomnienia, nawyki, wątpliwości, lęki, ograniczenia, roszczenia, schematy. To czyni Cię biednym. Gdy w swoim umyśle masz biedę, doświadczasz biedy. Będziesz miał umysł bogaty w dobre wrażenia, wdzięczność, miłość, radość, mądrość, akceptację, humor, otwartość, bogactwo zacznie otaczać Cię z każdej strony.
nekobasu
8659 5caf 450
Reposted fromSzczurek Szczurek viamental-cat mental-cat
6043 0351

chaotic-addict:

And sometimes, I love the world.

nekobasu
3599 7aa9 450
Reposted frombukoz bukoz viatutus tutus
8886 53b5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl